Scrabble Word BUZUKI

BUZUKI - is a valid Scrabble word.

Definition of BUZUKI:

  • a Greek stringed instrument, also BOUZOUKI, BAZOUKI [n BUZUKIS or BUZUKIA]
  • long-necked, fretted lute of modern Greece

Previous word: BUZKASHIS

Next word: BUZUKIA