Scrabble Word SAJOUS

SAJOUS - is a valid Scrabble word.

Definition of SAJOUS:

  • SAJOU, a long-tailed monkey, also CAPUCHIN, SAPAJOU [n]

Previous word: SAJOU

Next word: SAKAI