Back...

  • to acclimatize [v ACCLIMATISED, ACCLIMATISES, ACCLIMATISING]
  • to accustom to a climate [v ACCLIMATISED, ACCLIMATISING, ACCLIMATISES]