• the ability to receive sense impressions also AESTHESIA, ESTHESIA, ESTHESIS [n AESTHESES]