Definition of TOUPIE

  • a round boneless smoked ham [n TOUPIES]