Definition of TOUSER

  • one who touses (to dishevel, also TOUSLE, TOUZLE) [n -S]