1. Home
  2. >
  3. Define
  4. >
  5. TOUZE

Definition of TOUZE

  • to haul (to pull with force) [v TOUZED, TOUZING, TOUZES]