1. Home
  2. >
  3. Define
  4. >
  5. TOUZLE

Definition of TOUZLE

  • tousle
  • to tousle (to dishevel (to make messy)) [v TOUZLED, TOUZLES, TOUZLING]
  • to dishevel, also TOUSLE, TOUSE [v TOUZLED, TOUZLING, TOUZLES]