1. Home
  2. >
  3. Define
  4. >
  5. TOUZLING

Definition of TOUZLING

  • tousle
  • TOUZLE, to tousle (to dishevel (to make messy)) [v]
  • TOUZLE, to dishevel, also TOUSLE, TOUSE [v]