1. Home
  2. >
  3. Define
  4. >
  5. TOXIPHOBIAS

Definition of TOXIPHOBIAS

  • TOXIPHOBIA, the morbid fear of poisoning also TOXICOPHOBIA [n]